หน้าแรก

Yamaha ร่วมกับสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
“ช่วงเวลาแห่งพระหรรษทาน แรงบันดาลใจแห่งความหวัง”

โอกาสครบรอบ 1 ปี

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสเสด็จเยือนประเทศไทย


พบกับ

การแสดงภาพถ่ายและสื่อผสม

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่
วันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2020 ณ อาคารสยามกลการ
รอบหมู่คณะ/นักเรียน
เวลา 09:00 – 16:00 น.
รอบประชาชนทั่วไป
เวลา 17:00 – 20:00 น.

ติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือสอบถาม
โทร. 083-540-9214