ชั้น G อาคารสยามกลการ

Yamaha Flagship Store

ชั้น 3 อาคารสยามกลการ

Yamaha Audioversity / Y-DACC

ชั้น 4 อาคารสยามกลการ

Yamaha Music Academy Bangkok

สนับสนุนการจัดนิทรรศการโดย

ชั้น G อาคารสยามกลการ

Yamaha Flagship Store

ชั้น G อาคารสยามกลการ

Yamaha Flagship Store

Bosendorfer Haus

Bosendorfer 214VC Secession
แกรนด์เปียโนรุ่นพิเศษจากกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

Popemobile

รถพระประเทียบ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส
ใช้ขณะเสด็จเยือนประเทศไทย โดยปรับจากรถกระบะ
“นิสสัน นาวารา”

ยานพาหนะพิเศษที่พระสันตะปาปาประทับยืนเพื่อทักทายและประทานพรแด่ประชาสัตบุรุษ เรียกว่า “Popemobile” ซึ่งแต่เดิมวาติกันจะส่งมาล่วงหน้า แต่เนื่องจากความไม่สะดวกหลายประการ และมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงมาก จึงขอให้พระศาสนจักรท้องถิ่นเตรียมรถดังกล่าว โดยที่วาติกันส่งแบบมาให้ล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับเราจะใช้รถอะไร และวาติกันจะแนะนำเกี่ยวกับการดัดแปลง ซึ่งมีรายละเอียดมากมาย พระศาสนจักรท้องถิ่นต้องเตรียมรถพระประเทียบ Popemobile เป็นสองประเภทคือ

1) ลักษณะรถกระบะ Pick-Up เปิดหลังคา
2) รถใช้ไฟแบตเตอรี่ หรือรถกอล์ฟ

พระศาสนจักรท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนจาก ดร.พรเทพ พรประภา เป็นรถกระบะนิสสัน นาวารา สีขาว และรถกอล์ฟยามาฮ่า จากนั้น คุณธวิช เจษฎาพงศ์ภักดี และพี่น้องในครอบครัว เป็นผู้ดัดแปลง ตามคำแนะนำของวาติกัน ส่วนประกอบเฉพาะอื่นๆ วาติกันได้จัดส่งมาให้ เช่น ป้ายทะเบียนรถ SCV 1 (Santa Citta’ Vaticano) พระลัญจกรของสมเด็จพระสันตะปาปาทำจากทองเหลือง และธงพระสันตะสำนักที่ปักหน้ารถพระประเทียบทั้งสองข้าง

นิทรรศการภาพความประทับใจ ครบรอบ 1 ปี
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสเสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

ชั้น 3 อาคารสยามกลการ

Yamaha Audioversity / Y-DACC

ชั้น 3 อาคารสยามกลการ

Yamaha Audioversity / Y-DACC

โสดสดับ จับหัวใจ

มวลเสียงแห่งศาสนิกชน ที่ดังกึกก้อง
สะท้อนความชื่นชมยินดี ที่มีต่อการเสด็จเยือนประเทศไทย
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส

ผ่านประสบการณ์เสียงรอบทิศทางด้วยระบบ
Yamaha Professional Sound System

วัยเยาว์

เราเดินเคียงกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ทรงให้ความสำคัญ
กับเยาวชนเสมอมา และเมื่อคราวที่เสด็จเยือนประเทศไทย
ก็ได้ทรงพบปะกับพวกเขา ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ชั้น 4 อาคารสยามกลการ

Yamaha Music Academy Bangkok

ชั้น 4 อาคารสยามกลการ

Yamaha Music Academy Bangkok

สถาบันกษัตริย์กับพระสันตะปาปา

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับศาสนจักร
โดยผ่านทางการเสด็จเยือนระหว่างกัน เชื่อต่อความสัมพันธ์นับหลายทศวรรษ

นำเสนอภาพถ่าย ร่วมกับการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ทุกศาสนา

ล้วนหนุนนำเกื้อกูล

เมื่อศาสนาทุกศาสนาหันหน้าเข้าหากัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
สันติสุขและความดีงามที่ทุกศาสนาปรารถนาให้เกิด
ย่อมเป็นจริงได้

เมื่อท่วงทำนองแห่งรักถูกขับขาน

บทเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” บทเพลงหลักของการขับขาน
เมื่อครั้งที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสเสด็จเยือนประเทศไทย
นำเสนอผ่าน ภาพถ่าย, เสียงดนตรี และ Mapping เทคโนโลยี

สนับสนุนการจัดนิทรรศการโดย